Vi verkar aktivt och proaktivt för att förebygga och förhindra risker i vårt arbete. Det kan handla om risker för belastningsskador, stress och psykisk påfrestning. Genom kontinuerliga riskanalyser vill vi verka för att vara en trygg, säker och attraktiv arbetsplats.

 

Detta vill vi uppnå genom att:

 • Företaget och de anställda följer de lagar, föreskrifter och normer som finns att tillgå
 • Vi har en medvetenhet om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår
 • Vi ser till varje persons individuell förmåga och kompetenser
 • Vi har ett öppet klimat med utrymme för diskussioner och individuella åsikter
 • Vi informerar kontinuerligt vår personal om nya rutiner angående arbetsmiljön
 • Aktivt arbeta för att de anställda ska ta ansvar för miljö och hälsa
 • Anställda ges möjlighet att inkomma med förslag på förbättrande åtgärder avseende arbetsmiljön
 • Vi undersöker risker och bedömer konsekvenser för arbetsmiljön
 • Alltid uppmärksamma och rapportera de risker och hot som finns mot en god arbetsmiljö
 • Åtgärder skall alltid vidtas när det framkommer negativa effekter eller risker för arbetsmiljön
 • Alkohol och droger hör inte hemma på våra arbetsplatser, mediciner som påverkar omdömet jämställs med droger