Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår verksamhet ska planeras och bedrivas på ett sätt som främjar en god och säker arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och socialt för samtliga medarbetare.

Detta gör vi genom att:

  • Vi följer de lagar, regelverk, föreskrifter och andra krav som ställs på arbetsmiljöarbetet.
  • Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling.
  • Vi undersöker, bedömer risker och konsekvenser för arbetsmiljö, samt följer upp tillbud, frånvarostatistik och utreder olycksfall.
  • Vi genomför KMA-ronder och internrevisioner.
  • Vi ska alltid uppmärksamma och rapportera risker och hot mot en god arbetsmiljö.
  • Vi sätter upp mål och utarbetar handlingsplaner, samt följer upp dessa kontinuerligt.
  • Vi ger förutsättningar att få information om de risker som finns och om åtgärder för att minimera dessa.
  • Vi bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete där organisatoriskt och social arbetsmiljö ingår.
  • Våra medarbetare ska vara medvetna om den egna arbetsmiljön och ha den kompetens som krävs för att hantera arbetet på ett säkert och arbetsmiljöfrämjande sätt.
  • Vi ska ständigt förbättra och utveckla våra kompetenser och processer för att säkerställa att vårt arbetsmiljöarbete är i framkant inom branschen.