Allmänt

För att erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad vi behöver för. Vår policy är att aldrig sälja vidare uppgifter om kund till tredje part.

 

Grund för laglig behandling och lagringsperiod

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB ingår i koncernen Team Developers och behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande och tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig, samt när vi har andra legitima skäl, exempelvis för att marknadsföra oss. Vi iakttar dock försiktighetsåtgärder och använder bara information som är nödvändig för enskilt ändamål. Skulle vi behandla dina personuppgifter för något annat
ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi inhämta godkännande från dig innan vi påbörjar sådan behandling.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi värnar om hög säkerhet för dina personuppgifter och har med anledning av detta vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkert skydda dina personuppgifter fån obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Vi lagrar våra uppgifter i Sverige.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

I förekommande fall anlitar vi externa underentreprenörer och samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning. Det kan exempelvis handla IT-tjänster eller marknadsföring. I utförandet av dessa tjänster kan det innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter.

 

Undantag för utlämnande av personuppgifter

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till berörd tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet om det finns misstanke eller utredning av brott, alternativt om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Insamling och användande av data

Denna data- och personuppgiftspolicy täcker all data som vi samlar in från exempelvis webbplatser, sociala medier och kontakter via telefon och mail.

 

Den information vi samlar in om dig

I kontakten med oss kan vi välja att samla in och lagra:

  • För och efternamn
  • E-postadress
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Företag/Organisation
  • Din eventuella yrkesroll
  • Personnummer (för exempelvis ROT-avdrag, eller för anställda på Boman & Svahn)

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Tiden för detta varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver vi lagra på grund av lagstiftning i minst sju år, medans andra uppgifter raderas direkt efter avslutat projekt/evenemang.

 

Tillgång till egna personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Du har när som helst rätt att få tillgång till dina lagrade uppgifter, samt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss så hjälper vi dig: info@bomansvahn.se

Ansvarig för personuppgifter är Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB, 556903-0959 som ingår i koncernen Team Developers.