Miljö

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB arbetar utifrån ett medvetet miljöperspektiv och med fokus på hållbarhet. Företaget är mycket väl medvetna om det nödvändiga i att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö, samt att ta hänsyn till att naturen inte har obegränsade resurser. Vår verksamhet skall kännetecknas av omtanke på miljön. Det gör vi genom att:

 • Vi i vår roll som entreprenör aktivt verkar för att verksamheten miljöanpassas.
 • Vårt mål är att minska utsläppen från vår fordonspark med 10 procent per år de kommande tre åren.
 • Vi har fastställt målet att enbart införskaffa miljöklassade bilar (Eur6 för tillfället) i takt med att vår bilpark behöver förändras och förnyas.
 • Vårt mål är att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet, så långt det är möjligt.
 • Vårt mål är att öka återvinningsgraden av avfall.
 • Ständigt inhämta den senaste kunskapen avseende miljöfrågor som berör vår verksamhet.
 • Vid val av material skall vi sträva efter att använda material som ger så liten miljöbelastning som möjligt sett till livscykelperspektivet.
 • Utnyttja retursystem för att i möjligaste mån sortera och återvinna restprodukter och restavfall.
 • Fortlöpande informera vår personal om miljöfrågor och gällande lagstiftning.
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
 • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö, och föreslår miljöriktiga material och metoder för våra kunder.
 • Vi ställer miljökrav på våra underentreprenörer och leverantörer, och försöker tillsammans utveckla lösningar för miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp granskar och utvärderar vi de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Kvalitet

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB är en lokal byggentreprenör med lång erfarenhet och en stark position på marknaden. Denna position skall vi behålla genom att:

 • Alla projekt, stora som små, skall utföras och slutföras med avsedd och förväntad kvalitet. Avvikelser från detta ska ovillkorligen utredas.
 • Vägen till resultatet ska vara så kort som möjligt utan brister.
 • Resultatet ska vara utfört i tid, samordnat, med lämpliga material, samt med ett korrekt arbetsutförande.
 • Genom trovärdighet, flexibilitet och hög kompetens vill vi bygga långsiktiga kundrelationer.
 • Projektplanen för varje enskilt projekt anpassas till arbetets uppgifter, samt storlek av projekt.
 • Vi använder egenkontroller som ett viktigt styrmedel. Var och en har ett eget ansvarar för att arbetet blir rätt utfört.
 • Regelbundet kontrollera att alla medarbetare har rätt kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, samt att rutinerna följs och att våra arbetsmetoder är de rätta.
 • Alla anställda i företaget har kvitterat ut ID06 legitimation. Dessa skall bäras synligt i det dagliga arbetet. Vi använder personalliggare där det krävs.
 • Kvalitetsuppfyllnad skall mätas årligen, vilket kan ske genom exemelvis utvärderingsmallar ställda mot beställaren. Med kvalitet i detta fall menas både utförande, resultat och materialval.
 • All dokumentation som skett under byggtiden revideras och arkiveras. När projektet är avslutat och godkänt, överlämnas materialet som framtagits under projektet till beställaren.
 • Vi har ett fungerande system och rutiner som grund, men vi arbetar också med ständiga förbättringar för att kontinuerligt se över att vi når bästa resultat och uppfyller kundernas förväntningar.